جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 5 November 2013

خشونتِ مایاها

در یک زنجیره‌ (سلسله) عملیاتِ  خاکبرداری در مکزیک، پژوهشگران  گورهایی یافتند که استخوانهایِ  یافته شده در آن از رفتارِ  خشنِ  قوم مایا با زندانیانش سخن میگوید.
در آثارِ  هنریِ  باقیمانده از مایاها رفتارِ  خشونت آمیزِ  این قومِ سرخپوست در برابرِ  دشمنانش فراوان نشان داده شده بود ولی‌ تا به امروز پژوهشگران شاهدی بر این مدعا نداشتند. یافتن یک گروه گورِ  ۱۴۰۰ ساله در شهرِ  باستانیِ  اوکسول  Uxul  اکنون ثابت می‌کند که تکه تکه کردن اسیران جنگی و دستگیر شدگان بدستِ  مایاها واقعا حقیقت داشته است.
باستان شناسانِ  دانشگاهِ  بن به هنگام کاوش‌ها و خاکبرداریهایِ  خود در یک غارِ  دست ساختِ  ۳۲ مترِ  مربعی به استخوانهایِ  ۲۴ نفر برخوردند.
پروفسور نیکولای گروبه که رئیسِ  بخشِ  آمریکایِ  کهنِ  دانشگاه بن است  گفت : آثارِ   باقیمانده بر رویِ   استخوانها نشان از تکه تکه شدن ایشان دارند“.
از آنجا که استخوانها  در زیرِ  قشری از لم قرار داشتند بخوبی نگهداری شده بودند و باستان شناسان توانستند که  حتی سنّ و جنسیتِ  ۱۵ نفر از ایشان را مشخص کنند.
۱۳ مرد و دو زن که میا‌نِ  ۱۸ و ۲۴ ساله بودند. هنوز مشخص نیست که اینها از اسیرانِ  گرفتار شده بودند و  یا اینکه از خانواده‌‌هایِ  خودِ  شهرِ یوکسول.
قرار است که این موضوع نیز با انجامِ  آزمایشِ  ایزوتوپ  مشخص گردد.

No comments: