جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 10 December 2013

ذرتهای سینگنتا و کشور چین

پیش از در مورد  ذرتهای دستکاری شده ژنتیکی  نوشته بودم. امروز خبر جدیدی که خودم هم انتظارش خواندن و شنیدنش را نداشتم، اینجا مینویسم.
چین مانع ورود ۱۲۰ هزار تن ذرت ژنتیک دستکاری شدهِ  آمریکایی به چین میشود.
بتازگی جمهوریِ  خلقِ  چین مانع ورودِ  ۱۲۰ هزار تن ذرتِ  آلوده (آنطوری که چینی‌ها آنرا میخوانند) به این کشور شد. اینجا صحبت از ذرتِ  نوع میر ۱۶۲ از کنسرنِ  سویسی - آمریکایی سینگنتا  Syngenta  میباشد که از رقبایِ  بزرگِ  شرکتِ  مشابه مونسانتو  ( آنهم آمریکایی) است. در ماهِ  گذشتهِ  سالِ  جاریِ  میلادی هم این کشور از ورودِ  ۶۰ هزار تن ذرتِ  آمریکایی به چین ممانعت بعمل آورده بود.
ذرت ممکن است که بطور مستقیم به مصرف غذایی انسان نرسد ولی از آنجا که آنرا در غذای دام و طیور بفراوانی میتوان یافت، خطرات  احتمالی ناشی از شیوه و روش تولید آن میتوانند بطور غیرمستقیم به انسانها منتقل گردند.
چین در انظارِ  عمومیِ  جهان به عنوانِ  کشوری که به این گونه مسایل اهمّیتِ  چندانی نمیدهد، تلقی‌ میگردد و در مقابلِ  آن‌ کشورهایِ اتحادیه اروپایی از خوشنامیِ  زیادی در این زمینه برخوردار میباشند.

جالب اینکه همین کشورهایِ  خوشنام ورودِ ذرت از این شرکتِ  آمریکایی به  اروپا را   آزاد  اعلام کرده بود. پیش از اینهم شرکتهای تولید کننده بذر مانند مونسانتو  که مورد اعتماد عمومی مردم اروپا نمیباشند، بذرهای مشکوک و ژنتیکی دستکاری شده خود را پنهانی و با قیمتهای بسیار مناسب میان برزگران اروپایی پخش کرده بودند.


No comments: