جستجوگر در این تارنما

Monday, 23 December 2013

نماد

نمادی از تقسیم و میزان ارزشها در دنیای امروز ما.
فراموش نکنیم، این ما هستیم که ارزش ها را تعریف میکنیم و میآفرینیم.


No comments: