جستجوگر در این تارنما

Friday, 14 February 2014

احترام

کسی که نتواند احترام در خور و منطقی ( و نه خودخواهانه و اغراق کننده ) بخود بگذار و خود را نتواند به اندازه منطقی دوست داشته باشد، هیچگاه نخواهد توانست احترام در خور، مناسب و منطقی (ونه چاپلوسانه و از روی ترس) به دیگران بگذارد.


No comments: