جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 18 February 2014

کم کردنِ وزن در خودروهایِ برقی‌

در اینجا هم هدف سبکتر کردنِ  خودروست برایِ  طی‌ نمودنِ  مسافتِ  بیشتر با مصرفِ  انرژی یکسان و یا حتی کمتر.
اینجا یک شرکتِ  آلمانی از شهرِ  اوزنابروک، ابتکارِ  منطقی‌ و جالبی‌ به خرج داده است. بخش نمودنِ  باتریِ  خودرو به واحد‌هایِ  کوچکِ  قابلِ تبدیل. استدلالِ  شرکت به گونه زیر است:
شما برایِ رفتن به  یک گردشِ  آخرِ  هفته با خودرو به همان اندازه سوخت نیاز ندارید که رفتنِ  به سفری دراز، پس چرا بایستی‌ با حملِ  یک باتریِ  بزرگ و پر وزن، به خودرو فشار آورد تا سوختِ  بیشتری مصرف کند؟
برایِ  پیمودنِ  مسافتِ  ۱۵۰ کیلومتر با خودرویِ  برقی‌ بطورِ  میانگین به ۱۵ خازن نیاز است که بر رویِ  هم ۹۰ کیلوگرم وزن دارند در حالیکه برایِ خریدِ  معمولی‌ رفتن به بیش از ۲ خازن نیازی نیست و وزنِ  ۲ خازن هم چیزی دور و برِ  ۲۰ کیلوگرم میباشد. همه میدانند هر چه که وزنِ  خودرو کمتر باشد، مسافتی را که طی‌ می‌کند بیشتر میشود.
افزون بر این اگر فرصتی فراهم شود که بتوان تعداد خازنها را به دلخواه کم و زیاد کرد، میتوان خازنی را که موردِ  نیاز نیست به برق وصل نمود که پر شود. پر کردنِ  باتریِ  خودروهایِ  برقی‌ که همیشه مشکل به نظر میرسید بدینوسیله آسانتر میگردد.

شرکتِ  طراحِ  این باتریها قصد دارد که سالِ  آینده به آزمایشاتِ  عملی‌ با اینگونه باتریها بر رویِ  خودرو‌ها بپردازد.
در موردِ  بهایِ  این خازنها هنوز تصمیمِ  مشخصی‌ گرفته نشده و چیزِ بخصوصی بیان نگردیده.


No comments: