جستجوگر در این تارنما

Sunday, 16 February 2014

دو رباعی از خلیل الله خلیلی

دانی که شبان چه فتنه آغاز کند
آن دم که نی شبانه را ساز کند؟
غمهای زمانه را فرو بندد در
ابواب نشاط یک به یک باز کند


از بس خوش و مست و دلربا می آیی
چون باد بهار جانفزا می آیی
دل خانه ی عشق توست آبادش دار
چون خانه خراب شد کجا می آیی؟


No comments: