جستجوگر در این تارنما

Sunday, 15 June 2014

فرق

فرق است میان آنکه یارش در بر
با آنکه  دو چشم  انتظارش  بر در
پیش از آغاز بازیهای جام جهانی که مسابقه میان دو تیم برزیل میزبان مسابقات و کرواسی، دست اندرکاران خواستند که به یک کار شیرین و نمادین دست بزنند بدین گونه که سه کودک را که لباسهای ورزشی سپید پوشیده بودند با سه کبوتر سپید که نشانه صلح است به میانه میدان بازی فرستادند تا اینها این سه کبوتر را به پرواز درآورند.
بنظر دست اندکاران این کار نمایش جالبی میآمد. منتهی مسئولان فکر اینرا نکرده بودند که یکی از این کودکان که از بومیان برزیلی است در پایان ماجرا نواری را از جیب خود درآورده و بر روی دستان بلند میکند که بر روی آن بزبان پرتغالی نوشته شده  Demarcação  بمعنای به حاشیه رانده شده به آنسوی مرز علامت گذاری شده. منظور همانا بیرون راندن بومیان برزیلی از سرزمینهایشان میباشد تا بتوانند از زمینهایشان برای مقاصد گوناگون ( انداختن درختان بمنظور استفاده از چوبها، استفاده از منابع زیرزمینی، ایجاد کشتزارهای یکنواخت و کاشتن بذرهای دستکاری شده و و و ..) بهره برداری نمایند.
بومیان را نیز با دادن وعده و وعید رسیدگی به امورشان و بهبود حالشان به حاشیه شهرها میرانند تا در آنجا در حلبی آبادها زندگی نمایند. اینها در آنجایها به انتظار نشسته و با نبود و یا کمبود شدید امکانات مواجه میگردند و با گذشت زمان هم دیر یا زود کارشان به مصرف گونه های مواد مخدر و الکل و فحشا و دیگر بزهکاریها کشیده میشود.  پیش از این بصورت بسیار کوتاه در  اینمورد  نوشته بودم.
این بزرگ مرد کوچک  میخواست با این کارش توجه جهانیان را به موقعیت بومیان برزیلی و ظلمی که به گونه های مختلف از جمله برگزاری بازیهای جام جهانی فوتبال بر ایشان روا شده و هنوز هم میشود، جلب نماید.

گاهی میان آنچه که هست و آنچه که مینماید که هست، تفاوت های بسیاری وجود دارند. در اینجا هم میان نگرشهای افراد گوناگون به جام جهانی فوتبال و مسائل پیرامون آن فرق های اساسی میباشند.No comments: