جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 17 June 2014

طرز مصرف تو، قدرت تو

وابستگی و نیاز شدید دیگران به میل مصرف در تو، نمایانگر قدرت پنهان و برایت ناشناخته تو میباشد.
از قدرتت به شیوه خوب استفاده کن.


No comments: