جستجوگر در این تارنما

Friday, 20 June 2014

سیاست - خلیل الله خلیلی

کشتند بشر را که سیاست این است
کردند جهان تبه که حکمت این است

در کسوت خیرخواهی نوع بشر
زادند چه فتنه ها، مهارت این است


No comments: