جستجوگر در این تارنما

Saturday, 7 June 2014

بازیهای زمستانی سوچی و فوتبال جام جهانی برزیل

ایندو به ظاهر هیچگونه ارتباطی بهم ندارند و اگر بخواهیم سطحی بنگریم و تنها بدنبال نگریستن تک تک به آنها برآییم واقعا هم ندارند ولی با وجود این میتوان هردو را از زاویه یک دیدگاه با هم مقایسه نمود. من کوشش میکنم که در اینجا اینکار را در حد توان خود و از دید خود انجام دهم.
بازیهای زمستانی سوچی در روسیه علیرغم اعتراضات گوناگون و تحریم بسیاری از مقامات سیاسی کشورهای گوناگون انجام گرفتند. این تحریمها ظاهرا به این علت بود که کشور روسیه ظاهرا در امور داخلی کشور اوکرائین دخالت میکند و مردم این کشور را از رسیدن به دموکراسی باز میدارد. این موضوع گویا خیلی از سیاستمداران متعهد جهان را ناراحت ساخته بود و بهمین سبب نیز گرچه از فرستادن تیمهایشان به سوچی ممانعتی بعمل نیاوردند ولی خودشان از رفتن به روسیه سرباز زدند و اعتراضات خود را بدینوسیله نشان دادند.
چند روز دیگر در کشور برزیل بازیهای جام جهانی فوتبال آغاز خواهند گردید. ارتش و پلیس برزیل برای اینکه تظاهرکنندگان و معترضین به جام جهانی به خیابانها نیایند و اعتراضات خود را به چشم جهانیان نرسانند به محله های فقیر نشین این کشور رفته و سختی بخرج داده و گویا چندین کودک خیابانی و بی سرپناه نیز در این اعتراضات توسط پلیس برزیل کشته شده اند.
هیچ مقام رسمی و سیاسی جهانی را نمیشناسم که به این اعمال اعتراض نموده و رفتن به برزیل و شرکت در مراسم گشایش بازیها و انجام بازیها تحریم کرده باشد.
یاری اندر کس نمیبینیم یاران را چه شد؟
دوستی کی آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟
.
.
.
گوی توفیق و کرامت در میان افگنده اند
کس به میدان در نمیآید سواران را چه شد؟


No comments: