جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 10 October 2017

خودروهای برقی فورد

در نوشتارِ پیشین که در موردِ تسلا ۳ بود اشاره کردم که رقبای بومی تسلا یعنی خودروسازانِ بزرگِ آمریکابی در نظر دارند بر رویِ خودروهایِ برقی‌ بیشتر سرمایه گذاری کنند. بطورِ مشخص هم از جنرال موتورز و فورد نام بردم.
اینجا میخواهم که جزئیاتِ بیشتری در این رابطه در اختیار قرار دهم، دستکم در موردِ یکی‌ از آندو. فورد.
در ژانویهِ امسال (۲۰۱۷) مارک فیلدز رئیسِ وقت کارخانجاتِ فورد اعلام داشت که فورد در نظر دارد در ۵ سالِ آینده ۱۳ مدلِ خودروهایِ برقی‌ و هایبرید به بازار عرضه کند. در ماهِ ژوئن جیم هاکت جانشینِ مارک فیلدز گردید و اعلام کرد که سیاستِ خودروهایِ برقی‌ِ فورد با جدیتِ بیشتری دنبال خواهد شد زیرا فورد معتقد است که آینده خودروهای جهان برقی خواهد بود.
استراتژیِ فورد اینستکه در کنارِ عرضه انبوه نمودنِ یک مدلِ برقی‌ِ مستقل، ۱۰۰% خودروهایِ عرضه شدهِ نو را در آمریکا را  تا سال ۲۰۱۹ با شبکه تکنولوژیِ نوین مجهز نماید و در سطحِ جهانی نیز‌ تا سالِ ۲۰۲۰ همین‌کار را با ۹۰% خودروهایِ تولیدیِ فورد انجام دهد. به همی‌ جهت نیز تیمی بنامِ گروهِ ادیسون در فوردِ دیترویت مقر اصلی کارخانجات فورد، تشکیل شده تا این امر را از نظرِ تکنیکی‌ و تاکتیکی مدیریت نماید.
برایِ  تامینِ هزینه این برنامه جیم هاکت میخواهد که دیگر هزینه‌ها را در پنج سالِ آینده  به اندازهِ   ۱۲ میلیارد یورو کاهش دهد تا بتواند در زمینه تکمیلِ خودروهایِ برقی‌ بیشتر سرمایه گذاری نماید. پیشتر قرار بر این بود که فورد مبلغِ ۴،۱ میلیارد یورو در برنامهِ خودروهایِ برقی‌ سرمایه گذاری کند.
فورد همچنین بر رویِ طراحی‌ِ یک مدل خودرویِ بدونِ راننده که از زمانِ مارک فیلدز مطرح شده بود، هنوز کار می‌کند و قرار است سالِ ۲۰۲۱ به بازار عرضه گردد.  به گمانِ فورد ۲۰% خودروها تا پایانِ دهه دیگر (۲۰۳۰) بدونِ راننده بوده و همچنین بیشترِ خودروها تا آنزمان برقی‌ خواهند شد.
در حالِ حاضر فورد خودروی فوکوس الکترا را در لیستِ خودروهایِ قابلِ فروشِ سال ۲۰۱۷ خود  دارد که بهایش ۳۴۹۰۰ یورو ( ۳۹۰۰ یورو بیشتر از تسلا مدلِ ۳) میباشد و قادر است تا ۲۲۵ کیلومتر را یک ‌نفس و بدونِ شارژ بپیماید ( تسلا مدلِ ۳ حدود ۵۰۰ کیلومتر).
برایِ سالِ ۲۰۱۹ فورد مدلِ الکتریکی‌ِ Transit Custom  را درنظر گرفته که به  بازارِ اروپا عرضه نماید. طراحی‌ِ مدلِ ترانزیتِ فوردِ ترکیه با همکاریِ میا‌‌نِ فوردِ آلمان و فوردِ ترکیه انجام گرفته ولی‌ در کشورِ ترکیه تولید می‌شود.
فورد در سالِ ۲۰۲۰ مدلِ هایبریدِ فورد موستانگِ خویش را به بازار می‌فرستد.
 در همین سال مدلِ پیک اپِ F-150   بصورتِ  هایبرید  تولید خواهد شد.

No comments: