جستجوگر در این تارنما

Sunday, 29 October 2017

هفتم آبانماه گرامیداشت روزکورش بزرگ


امروز هفتم آبان و روز ملی گرامیداشت کورش میباشد.
همانطور که هفت سال پیش نیز نوشتم و پیشنهاد کردم  و نیز همانطور که نگاره های زیر نشان میدهند، شایسته میباشد که این روز را به ثبت "میراث معنوی بشر" سازمان یونسکو درآورد  و جهانیش کرد.

در این هفت سال دیگران از خود ما پیشی گرفتند.
                                                     تندیس کورش در پارکی در شهر سیدنی

                                                          خیابانی به نام کورش در شهر لندن

                                                        تجلیل مقام کورش در تاجیکستان

No comments: