جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 13 April 2011

یک ایده زیبا

طی وبگردی به یک تارنمای نو برخورد کردم که ایده جالبی را مطرح کرده و بنظر میرسد که میخواهد در این زمینه بیشتر بنویسد.  پایگاه خبر رسانی سفر پاک .
خواستم که اینجا نامی از آن برده باشم و آرزوی موفقیت برایش نمایم.

No comments: