جستجوگر در این تارنما

Sunday, 14 April 2013

چگونه همه خوشحال بودند


نود و نه سال پیش در چنین روزی (چهاردهم آوریل) قبله عالم، اعلیحضرت، سلطان احمد شاه اعلام نمودند که در صدد گرفتن یکصد هزار لیره وام با بهره از بانک انگلیس هستند تا بمحض رسیدن به سن قانونی هزینه تاجگذاری شریفشان نمایند که مملکت بی سرپرست نماند.
مردم هم خوشحال بودند که ایشان مالیات قند و چای را برای نیل  به منظورشان بالا نبردند.

اینکه اینگونه تاجگذاریها چه ثمراتی برای آینده به پیش میآورند را کسی مورد مداقه قرار نداد و یا نخواست که بدهد. میگویند عده ای نیز کماکان  همچنان در تلاش بودند تا نگذارند سطح فرهنگ مملکت افول نماید.


No comments: