جستجوگر در این تارنما

Friday, 19 April 2013

چند گفته زیبا از نامداران جهانکسی‌ که تنها خودش را دوست دارد، از هیچ چیز به اندازه با خود تنها ماندن نمیترسد.
پاسکال، فیزیکدان، ریاضیدان و نویسنده فرانسوی


داشتنِ توان و کارایی‌ به تنهایی‌ کافی‌ نیست، شخص باید کسی‌ را نیز بیابد که ارزش ِ آنرا دریابد.
مارسل مار، نویسنده فرانسوی 

خیلیها را چنان خوب تربیت کرده‌اند که میدانند، نبایستی با دهانِ پر صحبت کنند، امّا اینها هیچگونه ابایی از اینکه با مغزِ خالی‌ صحبت بکنند، ندارند.
ارسون ولز، نویسنده، کارگردان و هنرپیشه آمریکاییNo comments: