جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 9 April 2013

سروده برگزیده از فرخی سیستانی


شرف و قیمت و قدر تو به فضل و هنر است 
نه به دیدار و به دینار و به سود و به زبان 

هر امیری که به فضل و به هنر گشت بزرگ 
نشود خرد به بد گفتن بهمان و فلان 

گر چه بسیار بماند به نیام اندر، تیغ 
نشود کند و نگردد هنر تیغ، نهان

ور چه از چشم نهان گردد ماه اندر میغ 
نشود تیره و افروخته باشد به میان 

شیر هم شیر بود گر چه به زنجیر بود 
نبرد بند و قلاده شرف شیر ژیان 

باز هم باز بود گرچه که او بسته بود 
شرف بازی از باز فگندن نتوانNo comments: