جستجوگر در این تارنما

Thursday, 30 May 2013

درخواست وضعِ مالیات مضاعف بر رویِ کیسه‌هایِ خریدِ پلاستیکی

کمیسیونِ حفاظت از محیطِ زیستِ پارلمانِ اتحادیه اروپا به فراورده‌هایِ یکبار مصرف اعلانِ جنگ نمود.
به عقیده کمیسیونِ پشتیبانیِ محیطِ زیست، با بالا بردنِ مخارجِ مصرفِ فرآورده‌هایِ یکبار مصرف، که بیشتر هم پلاستیکی هستند، میتوان بطورِ موثر به پیشگیری از ادامه و افزایشِ آلودگی محیطِ زیست کمک نمود.
اعضایِ کمیسیون بر این نظرند که میتوان بجای دستگاه‌هایِ تولیدکننده فرآورده‌هایِ یکبار مصرف بر روی دستگاه‌هایی‌ سرمایه گذاری نمود که فرآورده‌هایِ بهتری تولید کنند. همزمان اعضایِ این کمیسیون از وضعِ مالیاتِ محیطِ زیستی‌ سخن گفتند.
اعضایِ کمیسیون قصد دارند که اسنادِ مربوطِ به طرح وضعِ مالیاتِ محیطِ زیست را تقدیمِ مجلسِ اتحادیه اروپا نمایند.
کمیسارِ پشتیبانی از محیطِ زیستِ این کمیسیون جانز پتچنیک  Janez Potocnik  با همراهی جرومی آیرنس Jeremy Irons  هنرپیشه انگلیسی برنده جایزه اسکار طرح مزبور را در مقابل خبرنگاران بنمایش گذاشتند. آنها میخواستند بدینوسیله افکار و اذهان رسانه‌هایِ گروهی را متوجه خود سازند.

کیسه‌هایِ پلاستیکی یک نمونه بارز از مصرف پلاستیک در جامعه نوینِ مصرف کننده هستند.
این کیسه‌هایِ بسیار کم ارزش یا  بی‌ ارزش را  میتوان براحتی و عملا پس از یکبار مصرف بدور انداخت.
تنها در سالِ ۲۰۱۰ در سطحِ اتحادیه اروپا ۹۵،۵ میلیارد کیسه پلاستیکی استفاده شدند که ۹۲ در صدِ آنها را  پس از یکبار مصرف در زباله انداختند.
بنا به گزارشات احزابِ سبز، سالانه ۱۰ میلیون تن زباله پلاستیکی به دریاها ریخته میشوند که تا ده‌ها سال حلِ محیطِ اطراف نمی‌گردند
کمیسیون کلا با استفاده از فراورده‌هایِ پلاستیکی مخالف نیست اما بخاطرِ خصوصیاتِ غیرِ قابل حل بودنش برایِ محیطِ زیست، مصرفِ هوشمندانه و خردنگرانه آنها را خواستار میباشد.
کمیسیون بر این نظر است که این زباله‌هایِ پلاستیکی دیر یا زود به چرخه مصرفی خودِ انسان بازمی‌گردد. نمونه‌ای هم که کمیسیون برایِ مثال میآورد، خرده‌هایِ بسیار ریزِ مواد پلاستیکی حل شده در آبِ دریاها هستند که توسطِ ماهیها خورده میشوند و این ماهیها خود پسان (بعدها) به مصرفِ خوراکی انسانها میرسند و بدینوسیله ذراتِ پلاستیک را به درونِ بدن انسان منتقل مینمایند

کمیسیون معتقد است که آگاهی‌ از این معضل به تنهایی‌ کافی‌ نیست بلکه باید عواملی ملموس سبب گردند که انسانها از مصرفِ بیرویه و بی محابایِ اینگونه محصولات روی برگردانند، وضعِ مالیات محیطِ زیستی‌ بر رویِ کالاهایِ نامناسب و بالا بردن مستقیمِ بهای فرآورده‌هایی‌ مانندِ کیسه خریدِ پلاستیکی، میتواند انگیزه‌  بسیار خوبی برای کاهشِ مصرفِ اینگونه کالاها باشند.


No comments: