جستجوگر در این تارنما

Friday, 3 May 2013

چند گفتار


جامعه ای که در آن مقصر و مسئول پیوسته دیگران هستند همواره منتظر بهبودی وضعش باقی خواهد ماند.
فرهاد

فراخی گیتی به چه کار من آید زمانیکه کفشهایم به پایم تنگ باشند؟
ضرب المثل ارمنی

بعضی زخمها را باید درمان کنی تا بتوانی به راهت ادامه دهی
بعضی زخمها ، باید باقی بمانند تا هیچوقت راهت را گم نکنی.No comments: