جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 28 May 2013

دو نکته

هیچ آینده ای نمیتواند چیزی را که تو در حال حاضر خراب و نابود میکنی، بتو باز گرداند.
یک ضرب المثل


تنها آگاهی و بکارگیری خردمندانه و درست دانشهای مناسب است که آزادی و گشادگی بال را میسر میسازد.
فرهادNo comments: