جستجوگر در این تارنما

Sunday, 19 May 2013

پیامدهای منفی نسلهای از هم دورافتاده


جامعه شناسان در غرب متوجه شدند که یکی از بزرگترین دلایل سرگشتگی، بی هدفی و بی پروایی نسل جوان و همزمان با آن مستاصل ماندن و درمانده شدن پدر و مادرها در امور زندگی و آموزشی، همانا گسستن و دوری جستن و دور گشتن از نسل پدربزرگها و مادربزرگها و کم اهمیت شمردن و دستکم گرفتن نقش اجتماعی آنهاست

با دور ماندن سه نسل متوالی از یکدیگر، همه آنها دچار آسیبهای گوناگون روانی و اجتماعی با تبعات مختلف گشتند که اگر در کنار یکدیگر میماندند امکان پیش آمدنشان بسیار کمتر میبود.
امروزه همه ارگانهای دولتی و غیر دولتی و نهادهای اجتماعی در این کشورها بسیج گشته اند تا این کوتاهی چهل - پنج سال اخیر را جبران نمایند.


No comments: