جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 8 May 2013

کم گشتن علاقه خریداران به خریدِ خودروهایِ برقی‌


بنا به آمارگیری از سویِ یک سازمانِ خصوصیِ کارشناسانِ خودرو در آلمان ، علاقه رانندگان به خودروهایِ برقی‌ کمتر از سالهایِ پیش گشته.
تنها ۲۰% از رانندگان تمایل به خریدِ خودروهایِ برقی‌ موجوده کردند. این رقم در سالِ گذشته ۲۶% بود.
شبیهِ این روند را میتوان در موردِ خودروهایِ هایبرید ملاحظه کرد. ۱۸% رانندگان امسال حاضر به خریدِ خودروهایِ هایبریدی بودند که این ۵% از رقمِ مشابه سالِ پیش کمتر میباشد.
این آمار گیری با حضورِ ۱۰۰۰ نفر راننده منتخب از سویِ سازمانِ کارشناسانِ خودرو انجام گرفت.
 ۷۲% از همین افراد آینده خودروهایِ هایبریدی را روشن پیشبینی‌ میکنند در حالیکه تنها ۶۲% از آنها به آینده خودروهایِ برقی‌ خوشبین بودند.
بیشتر مصاحبه شوندگان اعلام آمادگی‌ کردند که جهتِ خریدِ خودروهایِ مناسب برایِ حفظِ محیطِ زیست بهایِ بیشتری را بپردازند. برایِ پایین آوردنِ ۲۰ در صدی دی اکسیدِ کربن تولید شده توسط  خودرو، بیش از ۶۰% از مصاحبه شوندگان آماده بودند تا بهایِ مناسبِ بیشتری را بی‌ چون و چرا بپردازند.
 همچنین ۲۳% از مصاحبه شوندگان میتوانند تجسم نمایند که در آینده خودرویِ برقی‌ بخرند. این تعداد در سال ۲۰۱۲ بیست و پنج درصد و در سالِ ۲۰۱۱ حتی ۲۹% بود.
 رانندگان خودرو درخواست مینمایند که خودروهایِ برقی‌ بایستی‌ بتوانند دستکم ۲۰۰ کیلومتر را بی‌ وقفه بپیمایند. پیمودنِ تنها مسافتِ ۱۰۰ کیلومتر از سویِ ایشان غیرِ قابلِ قبول میباشد.
اما همزمان به عنوانِ راهِ حل، این رانندگان اعلام نمودند که حاضرند خودروهایِ برقی‌ که میتوانند تنها ۱۰۰ کیلومتر را بی‌ وقفه بپیمایند، بخرند بشرطیکه که خودروسازان به هنگام امضایِ قرار دادِ خرید، متعهد شوند سالیانه برایِ چند هفته خودروهایِ معمولی‌ با قیمتهایِ مناسب به خریدارانِ خودروهایِ برقی‌ کرایه دهد.


No comments: