جستجوگر در این تارنما

Friday, 2 May 2014

اندرزِ چینی‌

 اندکی‌ درنگ کردن میتواند از وقوع بدبختیِ بزرگ جلوگیری نماید و یک لحظه بیقراری قادر است که یک زندگی‌ را به نابودی کشاند.


No comments: