جستجوگر در این تارنما

Friday, 9 May 2014

دو بیتی از بابا طاهر عریان

هر آن باغی که نخلش سر بدر بی 
مدامش باغبون خونین جگر بی

بباید کندنش از بیخ  و از بن 
اگر بارش همه لعل و گهر بی


No comments: