جستجوگر در این تارنما

Thursday, 8 May 2014

راهِ حلی‌ افراطی

آمریکا اتوبوس‌هایِ سخنگو را آزمایش می‌کند.
در آمریکا و همچنین در اروپا بر تعدادِ پیاده ‌هایی‌ که بر اثرِ سرگرم بودن با موبایل دچارِ سانحهِ رانندگی‌ شده اند، افزایش پیدا کرده.
خیلیها امروزه با موبایلهایِ پیشرفته ای در راه هستند که قادرند در کنارِ داشتن رابطهِ تلفنی به اینترنت و فیسبوک و نظایرِ آنها نیز وصل باشند. این موبایلها میتوانند دارنده خود را در موقعیتی قرار دهند که پیوسته  „ آن“  باشند.
در اروپا به این افراد معتادانِ به موبایل می‌گویند و تعدادشان نه‌ تنها کم نیست، بلکه پیوسته در حالِ افزایش نیز میباشند.
در آمریکا نیز پدیده سر به هوا رفتن "distracted walking"      نه‌ تنها یک استثنأ نیست بلکه به قاعده ای مبدل شده است. در آمریکا حدودِ ۹۰%  مردم دارایِ موبایل هستند.  سه‌ چهارمِ آنها پیوسته با موبایلهایِ خود چیزی ( ایمیل، پیام، آگهی، سرخطِ خبرها،....) را چک میکنند.
پژوهشگرانِ دانشگاهِ واشنگتن طی‌ِ پژوهش‌هایِ خود به این موضوع  پی‌ بردند که در بیش از ۱۵% از سوانح رانندگی‌ با عابرانِ پیاده، این افراد موبایل در دست در حرکت بودند و متوجه اطراف خود نمیشدند.
به تازگی وزارتِ راه و ترابریِ آمریکا با هزینه ۴۰۰ هزار دلار  مدلی‌ از اتوبوس را در شهرِ پرتلندِ ایالتِ اورگون برایِ مدتِ شش ماه به آزمایش گذاشته که در سر پیچ‌ها، چهار راهها و کنارِ خیابانها به محضِ نزدیک شدنِ عابری موبایل بدست از بلندگویی داد میزند  „ عابرِ پیاده مواظب باش، اتوبوس نزدیک میشود“  و یا اینکه به موبایل عابرِ پیاده پیامکی با همین مضمون می‌فرستد.
در صورت موفق بودن نتایج این آزمایشات از این ببعد چنین دستگاههایی بر روی اتوبوسهای شهری نصب خواهد شد.

مسلما بهتر میبود اگر خود دارندگان موبایل برخی از نکات را رعایت میکردند. البته این امریست که به تربیت فردی و تربیت اجتماعی مربوط میگردد. پیام بلند دادن از سوی اتوبوس به عابر پیاده همان اندازه افراطیست که موبایل در دست در کوچه و خیابان راه رفتن.


No comments: