جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 18 January 2017

تاریخِچه کوتاه کامیونهایِ برقی‌ ۲

چند نمونه از کامیونهای برقی در اندازه های گوناگون با مختصری در باره مشخصات فنی آنها.

                                                                           سه و نیم تنی


شانزده تنی


هژده تنی


چهل و پنج تنی



No comments: