جستجوگر در این تارنما

Monday, 2 January 2017

یک نکته

کسی که گذشته خود را نشناسد، به سختی میتواند آینده خوبی برای خود برنامه ریزی کند. با اینوجود در گذشته نیز نبایستی زیاد بسر برد و در آنجا ایستاد ورنه حال و آینده از دست میروند.
Der, der seine Vergangenheit nicht kennt, kann schwer eine gute Zukunft für sich planen dennoch sollte man sich in der Vergangenheit nicht zu viele und zu oft aufhalten sonst verpasst man die Gegenwart und die Zukunft.


No comments: