جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 10 February 2010

معبد ملکه برنیکه


معبدی از زمان بطالمه در اسکندریه از دل خاک بیرون آمد که زمانی برای ملکه برنیکه دوم ساخته شده بود. در هنگام حفاریها، باستان شناسان مصری ششصد پیکره حیوانی که بخشی از آنها در موقعیت خیلی خوبی قرار داشتند، با اندازه های مختلف نیز یافتند.
بطوریکه دفتر میراث فرهنگی مصر خبر میدهد، این پیکره ها از سنگ آهکی، برنز و سرامیک تهیه گشته اند و چیزی که در این میان زیاد بچشم میخورد تعداد پیکره هائی است که به شکل گربه هستند. همچنین مجسمه سنگ سیاهی از یکی از دبیران دربار بطلمیوس چهارم با نبشته هایی بزبان یونانی باستان در میان پیکره ها بود.

برنیکه دوم دختر مگاس پادشاه مقدونی شهر کورنه در لیبی امروز بود. پدرش میخواست که او را به ازدواج بطلمیوس سوم درآورد. برنیکه اما پس از مرگ پدر بنا بخواست مادرش ملکه آپاما بهمسری دمتریوس شاهزاده مقدونی درآمد. دمتریوس که لقب زیبا رخ را داشت پیش از اینکه از ایندو فرزندی تولد گردد بر اثر یک دسیسه درون درباری بقتل رسید. این قتل بدستور برنیکه صورت گرفته بود. بنا برآنچه برای ما باقیمانده دمتریوس در اتاق خواب مادرزن خویش که با او روابط عاشقانه داشت، کشته شد. پس از این ماجرا برنیکه سرانجام با بطلمیوس سوم که در دوران زمامداری خویش معابد متعددی را ساخت، ازدواج کرد.
معبد برنیکه در اسکندریه 60 متر درازا و 15 متر پهنا دارد. از خود ساختمان چیز زیادی باقی نمانده است و سنگهای آن در دورانهای بعد در ساختما بناهای دیگر بکار رفت.
زندگی برنیکه فرجام غم انگیزی داشت. بزرگترین پسر او بطلمیوس چهارم که با خواهرش آرسینوئه سوم ازدواج کرده بود، برای رسیدن به قدرت مادر خویش و تمامی دیگر اعضای خانواده را توسط مشاور بیرحم و موذی خویش سوسیبیوس بقتل رسانید.
ملکه برنیکه هنوز هم در سده بیست و یکم مسبب دعواها و درگیریهاست. در قاهره نماینده مجلس مصر آقای احمد عس که بازرگانی پولاد و از حزب دموکراسی ملی آقای حسنی مبارک است، در مجلس پیشنهاد کرده که خرید و فروش آثار باستانی را در داخل مصر مجاز کنند.
بنا بر گزارشات روزنامه های روزانه مصر وزیر فرهنگ مصر آقای فاروق حسنی و رئیس سازمان میراث فرهنگی مصر زهی حواس از این پیشنهاد بشدت انتقاد نمودند. آقای حواس در سالهای اخیر از طرف مطبوعات بین المللی و نیز مطبوعات کشورش همواره تحسین گردیده زیرا او توانسته بود با زبان خوش ولی سیاستمدرانه و سمج خود موزه های اروپا و آمریکا را وادار کند تا آثار باستانی را که بطریق غیر قانونی از مصر به این کشورها قاچاق گشته و در آنجا بفروش رفته بودند، باز بموزه های مصر بازگرداند.

No comments: