جستجوگر در این تارنما

Monday, 12 November 2012

هلندیها میسنجند که راههای دوچرخه رو را در زمستانها گرم نمایند


هلندیها مشهورند به دوچرخه سواری. در آینده برف و یخبندان هم دیگر نمیتواند آنها را از دوچرخه سواری باز
دارد.
مهندسینِ  راه و ساختمانِ  هلندی پوششِ  خیابانی نوی اختراع کردند که میتوان گرماش کرد و همزمان نیز مطابق با قوانینِ  حفظِ  محیطِ  زیست، میباشد.
تا بحال نه‌ سرما و نه‌ برف و باران و حتی نه‌ بادهایِ شدید و تاریکیِ  هوا موفّق می‌شدند که هلندیها را از دوچرخه سواری باز دارند، تنها چیزی که مانع دوچرخه سواریِ  هلندیها میشد، زمانی‌ بود که زمین یخ میبست وخیابانها لیز می‌شدند. اینزمان بود که ماهرترین و سرسخت ترینِ  دوچرخه سوارها هم نیمیتوانستند بر رویِ  زینِ دوچرخه احساسِ  امنیت نمایند.
به نظر می‌رسد که دورانِ  ترسِ  دوچرخه سوارها از یخبندان سپری شده باشد. گروهی از مهندسینِ  پژوهشگرِ هلندی طرحی ارایه نمودند که بر اساسِ  آن گرمایِ  ژرفایِ ۳۰ تا ۵۰ متری زیرِ  زمین را به بالا منتقل کرده و توسطِ آن راه‌هایِ  دوچرخه رویِ  یخ زده را گرم مینمایند.
این تاره توسطِ  مارسل بارِ  فین از دفترِ  مهندسی‌ِ  تاووعرضه شده است.
این یک امرِ  ارزان قیمت نخواهد بود. هزینه انتقالِ  گرمای ِ ژرفا به بالا چیزی برابرِ  با ۲۰ تا ۴۰ هزار یورو برایِ هر یک کیلومتر خواهد شد. البته مشخص نکردند که آیا این هزینه کلی‌ میباشد یا تنها مخارجِ  یکماهه یا یکساله است.
گرم کردنِ  راه ها. اگر در نظر بگیریم که تنها در شهرِ آمستردام حدودِ  ۴۰۰ کیلومتر راهِ  دوچرخه رو وجود دارد،این مبلغ به ۱۶ میلیون یورو خواهد رسید.
از طرفِ  دیگر گرم کردنِ  راه‌هایِ  دوچرخه روی باعث خواهد گردید که در مخارجِ  دیگر صرفه جویی انجام گیرد.
برایِ  نمونه در هزینه نمک پاشی (که به محیطِ  زیست هم صدمه میزند) و شن پاشی صرفه جویی خواهد شد. سر خوردن بر رویِ  یخ و صدمه دیدنها و مخارج وابسته به آنها نیزکمتر خواهند شد.
در فوریه امسال، زمانی‌ که دفترِ  مهندسی‌ این طرح را ارایه کرد، چند شهرکِ  کوچک به آن تمایل نشان دادند. شهر زوتفن با ۴۰هزار باشنده در انتظارِ  رسیدن گزارشِ  یک هیاتِ سنجشگر که عملی‌ بودنِ طرح را بررسی میکنند است، تا به انجام و پیاده کردنِ آن اقدام ورزد.

اگر گرم کردن راه‌هایِ  دوچرخه رو عملی‌ تشخیص داده شود، کارهایِ  زیادی برایِ  انجام دادن باقی‌ میماند. طولِ راه‌هایِ  دوچرخه روی را در هلند ۳۵۰۰۰ کیلومتر تخمین میزنند.
جمعیتِ  ۱۶،۵ میلیونی هلند ۱۸ میلیون دوچرخه دارد و تردد با دوچرخه در این کشور امری کاملا جا افتاده و همگانیست.

No comments: