جستجوگر در این تارنما

Thursday, 29 November 2012

قطار سریع السیر نوین چین


تا چند روز دیگر جمهوری خلق چین قطار نوینی را بکار میگیرد که فاصله شهرهای پکن تا گوانژو را که تا این زمان بیست ساعته پیموده میشد، هشت ساعته طی کند.
این خبر را بیجینگ مورنینگ پست انتشار داد. این قطار سریع السیر در مسیرش از دو شهر بزرگ دیگر چین یعنی شن ژن ووهان و شیجی آژوانگ نیز گذر میکند.
در حال حاضر در کشور چین بیش از چهار هزار مایل راه آهن برای قطارهای سریع السیر وجود دارد و جمهوری خلق چین در صدد است که تا سال 2015 این مقدار را به 11000 مایل برساند و بدینوسیله تمامی شهرهایی را که جمعیتی بیش از نیم میلیون نفر دارند، بیکدیگر متصل نماید.


No comments: