جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 7 November 2012

حکایتی از گلستان سعدی


خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بی وقت، هیبت ببرد. نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند.

درشتی و نرمی به هم در، به است
چو فاصد که جراح و مرهم نه است

نه مر خویشتن را فزونی نهد
نه یکباره تن در مذلّت دهد

بگفتا نیک مردی کن نه چندان
که گردد خیره گرگ تیز دندان


No comments: