جستجوگر در این تارنما

Friday, 16 November 2012

نگاهی کوتاه به مصرف سرانه گوشت


نگاره زیر میزان مصرف سالانه هر باشنده را در کشورهای گوناگون جهان در سال 2011 نشان میدهد.

مصرف خیلی بالا در برخی از کشورها را نباید دلیل خوبی دانست و مصرف کم مواد گوشتی در برخی دیگر از کشورها را نباید مبتنی بر آگاهی عمومی از علوم تغذیه و نگاهداری و نگاهبانی از محیط زیست فرض نمود.



No comments: