جستجوگر در این تارنما

Monday, 17 June 2013

دل بسته هوی - از مسعود سعد سلمان

آگاه نیست آدمی از گشت روزگار
شادان همی نشیند و غافل همی رود

دل بستهٔ هواست گزیند ره هوا
تن بندهٔ دل آمد و با دل همی رود

هر باطلی که بیند گوید که هست حق
حقی که رفت گوید باطل همی رود

ماند بدانکه باشد بر کشتیی روان
پندارد اوست ساکن و ساحل همی رود


No comments: