جستجوگر در این تارنما

Saturday, 22 June 2013

نیروی خورشیدی، انرژیِ جایگزین یا قولِ بیربط؟

آیا دستگاه‌هایِ انرژی خورشیدی برایِ  دستیابی به اهداف دراز مدت ساخته شده اند؟ نه، باور کردن این ادعا، یک اشتباهِ محض است.
خیلی‌ از این دستگاه‌ها از همان زمان مونتاژ خراب بوده و تضمینِ سازندگانِ آنها غالبا بی‌ ارزش میباشند.
همه کسانی که میخواستند به هنگام ساختنِ ساختمان از اینگونه دستگاه‌ها بکار برند، میپنداشتند که دستگاه‌هایِ مولد برق از نیرویِ خورشیدی، چیزِ بسیار مطمئنیست و این دستگاه‌ها پس از گذشتِ زمان با تولیدِ برقِ مجانی‌ نه‌ تنها خرجِ خود را در میاورند بلکه از نظرِ اقتصادی به صرفه نیز تمام میشوند ضمنِ اینکه به پاک نگاه داشتنِ محیطِ زیست نیز کمک میشود و انسانها نیازی به چشم پوش کردن از روشنایی در شب که امروزه یکی‌ از بدیهیات گشته، ندارند.

در سالِ ۲۰۰۷ نخستین شکاف‌ها بر رویِ دیوارهایِ این دژِ خیالی گروهانهای حفاظت از محیط زیست پدیدار گشتند.
با از کار افتادنِ نخستین سلولهایِ تولیدِ برقِ خورشیدی پس از مدت زمان کوتاهی، مشخص گردید که منظرِ جذابیتِ اقتصادیِ جریان برایِ تولیدکنندگان و خریداران عملا وجود نخواهد داشت زیرا می‌بایست که دستگاه‌ها و سلولهایِ فوتو ولتاییک را مرتبا یا تعمیر و یا تعویض نمود.

در زمینه تولیدِ سلولها هم وضع بهتر از این نبود. شرکتهایی مانندِ بی پی سولار   BP Solar(انگلستان)، سان پاور Sun Power و فرست سولار First Solar (امریکا)، آدلر سولار Adler Solar وغیره به زودی متوجه غیرِ اقتصادی بودنِ تولیدِ سلولهایِ خورشیدی گشتند و ترجیح دادند تا این سلولها را از کشورهایی مانندِ چین و هند و ترکیه وارد نمایند که از نظرِ کیفی و رعایت اصول و قوانین حفظ قوانین محیط زیست بهنگام تولید،‌ بهیچ وجه متقاعد کننده نیستند.

بدینصورت مسئله حفظ محیط زیست حل نگشته زیرا در نظر است که عملا تولید را از کشورهای حوزه نفوذی اتحادیه اروپا که زیر نظارت پارلمان اتحادیه اروپا هستند به کشورهای خارج از نفوذ این اتحادیه منتقل نمایند. این بمعنای از دست رفتن کار و دور شدن از قوانین حفظ محیط زیستی هم میباشد که خشم هم کارکنان و هم طرفداران محیط زیست اروپا را برانگیخته است.

امّا صرفنظر از این مسئله، خودِ این سلولها پس از از کار افتادن به یک معضلِ محیط زیستی‌ مبدل میگردند، زیرا در ساختِ سلولهایِ برقِ خورشیدی از موادی استفاده میگردد که برایِ محیطِ زیست به هیچ وجه خوب نیستند و بازیافتِ آنها مستلزمِ بکار گیریِ انرژیِ فراون میباشد.

و اگر ضریبِ کم شدن میزان بازدهی سالانه و استهلاکِ دستگاه ها را نیز به آنها بیفزاییم، احتمالا دنیا در برابرِ چشمانِ خوشدلانِ خوشباور بکلی تیره و تار میگردد.


No comments: