جستجوگر در این تارنما

Saturday, 8 June 2013

اسکلتی با گردنبندِ زرین

 شهرکِ ویندسور در جنوبِ باختریِ لندن هدیه زیبایی‌ برایِ باستان شناسان داشت.
باستان شناسانِ بریتانیایی موفّق شدند که در یک غارِ سنگی‌ اسکلتی ۴۵۰۰ ساله که گردنبندی زرین حمل میکرد، بیابند. شگفت انگیز همانا چیز‌هایی‌ بودند که به همراه اسکلت زن در گورِ وی نهاده شده بودند.

هرمِ خئوپس و سنگ ستونهایِ استون هنج تازه تمام شده بودند که زنی‌ در جزیره انگلیس به آخرت سفر کرد. نزدیک به ۴۵۰۰ سالِ بعد باستانشناسن بقایایِ او را در دخمه‌ای نزدیک ویندسور یافتند.
شگفت انگیز تنها کهن بودن این یافته نبود بلکه چیز‌هایی‌ که زن را در گور همراهی میکردند به همان اندازه شگفتی آفرین بودند.
بر گردنش گردنبندِ زرینی بود و در دامنش کوزه‌ای ظریف با نگارهایِ موزون قرار داشت.
یافتنِ چنین چیزی از این زمان و در این مکان کاملا نامأنوس است.
حتی گوری که که در سالِ ۲۰۰۲ در استون هنج توسطِ باستان شناسان یافته شد تنها دو عدد گیرهِ زرینِ موی در آن یافته شد.
گردنبند یافته شده نو از لوله‌هایِ کوچک زرین که در میانشان مهره‌هایی‌ ساخته شده از نوعی ذغالِ سنگ بنام لینیت، قرار داشتند، درست شده بود.
در گور همچنین چند گلوله کوچکِ ساخته شده از کهربا نیز پیدا شدند که احتمالا نقشِ دکمه را در پوشاکِ زن بازی میکردند.
از استخوانهای زن تنها مقدارِ کمی‌ باقی‌ مانده است و پژوهش گران بر این باورند که زن به هنگامِ مرگ دستکم ۳۵ ساله بوده است.
سرپرستِ گروه باستان شناسی‌ گارت چافی  Gareth Chaffey معتقد است که این زن از بزرگانِ قبیله و حتی احتمالا شهبانو بوده است و همی‌ نیز باعث شده که در گورش چیز‌هایِ فاخر بگذارند.
                                                       جام با نقشهای ریز بر روی آن

هم این زن و هم گوری که در سال ۲۰۰۲ در منطقه استون هنج یافته شدند متعلق به دوران پهن پیالگانِ اروپا هستند.

پهن پیالگان که به انگلیسی بیکرکالچر  Beaker culture و به آلمانی پیاله ناقوسی ها Glockenbecherkultur   نامیده میشوند، انسانهایی‌ بودند که حدودِ ۴۵۰۰ تا ۵۵۰۰ سالِ پیش در نواحیِ گوناگونِ اروپا پراکنده بودند ولی‌ اقامت و زیستِ آنها در انگلستان ۴۰۰ سال بیشتر از بقیه اروپا بطول کشید و پس از آنکه اقوامِ جدید پای به این نواحی گذاشتند اینها هم به آرامی ناپدید شدند.

                                             مهره های ساخته شده از کهربا و یافته شده در گور زن     

No comments: