جستجوگر در این تارنما

Saturday, 29 June 2013

باتریهایِ لیتیوم – یون هم دچارِ عارضه حافظه هستند

پژوهشگرانِ  PSI  (انستیتو پل شرر در سوئیس) ثابت کردند که خازنهایِ باتری ساخته شده از لیتیوم – یون ظرفیتِ حقیقی‌ خود را بر اثرِ نیمه پر کردن از دست میدهند. تا کنون گمان برده میشد که باتریهایِ ساخته شده از لیتیوم – یون از عارضه حافظه  Memory Effect  مصون هستند.
خازنهایِ متاثر از عارضه حافظه  Memory Effect  را که چند بار پیش از کاملا خالی‌ شدن، دوباره پر نمایند، کشش و توانِ آنها بر اثرِ دوره ناکاملِ خالی‌ و پر گشتن، به مرورِ زمان افت مینماید، هرچند که گنجایش حقیقی باتری هنوز پر میباشد.
این خازنها دو جنبه منفی‌ دارند : یکی‌ اینکه ظرفیت مناسبشان کاهش پیدا می‌کند و دوم اینکه نمیتوان با اطمینان نسبی‌ گفت که آنها چه مدت قابلِ استفاده هستند و خالی‌ نمیشوند.
این پدیده در موردِ باتریهایِ معمولی‌ (نیکل-‌کادمیوم و نیکل-‌هیدراتِ فلزی) از دهه ۹۰ سده پیش شناخته شده بود ولی‌ همگی‌ گمان میکردند یا بهتر است که بگوییم، امیدوار بودند که خازنهای لیتیوم- یون از آن مبرا بمانند.
با توجه به مطلبِ بالا، استفاده خازنهایِ لیتیوم – یون در خودروهایِ هایبریدی با مشکلِ جدیدی روبرو شده است زیرا چرخه خالی‌ و پر شدن باتریهایِ این خودروها نامتناوب هستند و نمیتوانند به راننده اطمینان دهند که چه مسافتی را میتواند بپیماید.

خریداران خودروهای برقی پیش از آن نگرانی خود را در مورد توان مسافت پبمایش اسمی خودروهای برقی (صد کیلومتر) ابراز داشته بودند. با مندرج گشتن خبر جدید که پیمودن همین صد کیلومتر هم بخاطر عارضه حافظه خازن خودرو مطمئن نیست، میتوان گمان برد که تا مدتی خریداران خودرو محتاطانه تر پیش روند.No comments: