جستجوگر در این تارنما

Thursday, 10 October 2013

دوازدهم اکتبر تظاهرات جهانی بر علیه مونسانتو

شنبه آینده برابر با دوازدهمِ  اکتبر شهروندانِ  بسیاری از شهرهایِ  جهان گرد میآیند تا بر ضدِّ   مونسانتو  راهپیماییهایِ  اعتراض آمیز انجام دهند. در اعلامیه‌ای آنها نوشتند :

برایِ  چه ما تظاهرات می‌کنیم؟
بر رسیها و مطالعاتِ  علمی‌ نشان دادند که مصرفِ  محصولاتِ  ژنتیک دستکاری شدهِ غذایی مونسانتو به  دشواریها و بیماریهایِ  سختی چون ناتوانیهایِ جنسی‌ و عدم توانایی باروری، سرطان، ناقص الخلقه بودنِ  نوزادان،و... میانجامد.
چندی پیش کنگره آمریکا و پرزیدنت اوباما قانونی را از تصویب گذراندند که به مونسانتو اجازه میداد، خود را فرایِ  قوانین و احکامِ  موجوده  دادگاه‌ها قرار داده و همچنان به فروش بذرهایِ  دستکاری شده خویش بپردازد.
سازمانِ   fda که برای حفاظت و حمایت از بهداشتِ عمومی در آمریکا میباشد بخشِ  بزرگی‌ از روسا و مدیرکل هایِ  خود را  از میا‌ن مدیرانِ سابقِ  مونسانتو انتخاب  نموده که  این امری کاملاً مشکوک بوده و تضادِ منافعِ  زیادی را مطرح می‌کند. از همینرو پیوسته این پرسش وجود دارد که چرا دولتِ  آمریکا برایِ  برطرف کردنِ این  شبهه دست به پژوهشی که اثراتِ  دراز مدتِ  موادِ  غذاییِ  تولید شده توسطِ  اینگونه بذر‌هایِ  به اصطلاح اصلاح شده را مطالعه می‌کند، نمی‌زند؟ بتازگی موسساتی که مدیران سابق مونسانتو در آنها هستند  قرار گذاشته اند که در هفدهم اکتبر جایزه بهترین تولید کننده بهترین تولید کننده  مواد غذایی را به مونسانتو بدهند.
در حالی‌ که برزگرانِ  خرده پای و کشاورزانِ  تولید کننده مواد غذایی طبیعی‌ (بیو) برایِ  ادامه بقاِ  خویش سخت در تلاشند، مونسانتو ا‌ز سوبسیدهایِ  دولتی برخوردار میگردد و بدینوسیله مونسانتو در موقعیتی قرار گرفته که میتواند انحصارِ  محصولات و بذرهایِ  خویش را در بخش‌هایِ  بسیار بزرگی‌ از جهان بطورِ  مستقیم و غیرِ  مستقیم بر دیگران تحمیل نماید، محصولاتی که در دراز مدت به هیچ وجه سالم نیستند.
بذرهایِ  ژنتیک دستکاری شده مونسانتو بگونه فزاینده و وحشتناکی اکوسیستم را موردِ  حمله قرار داده اند.
پژوهش‌هایِ  علمی‌ به اثبات رسانده اند که میا‌ن سمِ  دفعِ  آفاتِ  مونسانتو (نئونیکتینیدن پستیزیدن) و مرگِ  گروهیِ  همه گونه‌هایِ  زنبور در جهان، رابطه مستقیم وجود دارد.

ما چه پیشنهاد می‌کنیم؟
بایکوت کردنِ  تولیداتِ  همه کارخانجات و مجتمع‌هایِ  کشاورزیِ  مونسانتو و همچنین شرکت ‌هایی‌ که از فراورده‌هایِ  مونسانتو برایِ  تولیداتِ  خود استفاده مینمایند.
مشخص نمودن و با نام خواندنِ  موادِ غذایی که با محصولاتی که توسطِ بذرهایِ  مونسانتو بوجود آمده اند، تهیه شده اند.
فشار آوردنِ  به دولتها جهتِ  تقبلِ  هزینهِ  مؤسسه‌هایِ  پژوهشیِ بیطرف برایِ  انجامِ  آزمایش‌ها و پژوهش‌هایِ  بیشتر در این زمینه.
برکنار کردنِ  مدیرانِ  سابق و فعلی‌ مونسانتو از کارهایی که بگونه‌ای از خبر رسانی و آگاهی‌ سازی توده‌ مردم بطورِ  گسترده جلوگیری میکنند.
رسانه‌هایِ  گروهی بایستی‌ بتوانند کماکان در موردِ  روابط و معاملاتِ پنهانِ  مونسانتو گزارش دهند.

تشکیلِ  کمیته‌هایِ  بیطرف که به حالِ  و وضعِ  کشاورزانی که از سویِ مونسانتو زیرِ  فشار هستند (بخصوص در آمریکایِ  جنوبی، آسیا و همچنین ایالاتِ  متحده).


No comments: