جستجوگر در این تارنما

Monday, 14 October 2013

یک رباعی از خلیل الله خلیلی

در گلشن  زندگی  به  جز خار نبود
جز درد و غم و محنت و آزار نبود

امید   نکرد  گل  که  یاس  آمد  بار
سرتا سر  زندگی  جز این  کار نبود


No comments: