جستجوگر در این تارنما

Monday, 7 October 2013

افسانه ترکیباتِ سالم در موادِ غذایی عرضه شده در بسته بندیها

بتازگی از آماری که از سویِ  کمیسیون تحقیق و پژوهشِ  در بازارِ پارلمانِ  اتحادیه اروپا منتشر شده چنین استنباط گردید که بسیاری از تولید کنندگان موادِ  غذایی علیرغم وضعِ  صریحِ  قوانینِ  حمایت از مصرف کننده و الزامِ  تولیدکنندگان به رعایت  کردنِ  این قوانین، پیوسته بدنبالِ  یافتنِ  راهی‌ هستند که این قوانین را دور بزنند.
بهترین و بی‌خطرترین شیوه از نظرِ  تولید کنندگان جهت منحرف کردن اذهان، انجام چیز‌هایی‌ شبیهِ  مواردِ  ذکر شده زیر میباشد.

۱  - قانون میگوید که محتویاتِ  کالا بایستی‌ بر  رویِ  قوطی و پاکت مندرج باشد، در چنین حالی‌ تولید کننده، محتویات را با خطِ  ریز که به سختی خوانا میباشد با رنگی‌ که به زمینه نمیخورد مثلاً خطِ  زرد بر رویِ  زمینه سپید، مینویسد و تقریباً کاملاً مطمئن است که خریدار پس از خواندنِ  دو یا سه‌ کلمه نخست، ادامه  خواندن را وامیگذارد.

۲  - بازی  با ترکیب جمله بندی ها :  تهیه شده با شیر و تهیه شده از شیر میتوانند دو معنی‌ِ  کاملاً متفاوت با هم داشته  باشند. در یکی‌ تنها از شیر استفاده شده و در دیگری مقداری شیر در کار بوده و بقیه را چیزِ دیگری تشکیل داده است.

۳  -  کالا با طعمِ  گیلاس یا آلبالو یا چیزِ  دیگری به معنای استفاده تنها گیلاس یا آلبالو یا جیزِ  دیگری در کالا نیست. بازرسان متوجه شدند که مثلا در ماستی که بر رویِ  آن نوشته شده با طعمِ  توت فرنگی‌، تنها از حدِ اکثر  ۴% توت فرنگی‌  در ترکیبات استفاده شده است و مابقی را  ترکیباتِ  شیمیایی که طعم و بویِ  توت فرنگی‌ را اقتباس میکنند، تشکیل میدهد.

۴  - درج جمله برابر با مصرفِ  روزانه کلسیمِ  موردِ  نیازِ  بدن بر روی قوطیها  به معنای‌ِ  آن نیست که کلسیمِ  عرضه شده در کالا که بصورت مصنوعی تولید شده، میتواند از سویِ  بدن جذب و مصرف گردد و بدینوسیله نیاز روزانه بدن برآورده شود. برخی از این مواد معدنی و ویتامینی از سوی بدن انسان پذیرفته نشده و بازپس زده میشوند هر چند که فرمول شیمیایی مشابه با محصولات طبیعی را دارند.

۵ - استفاده آگاهانه واژه‌هایِ  بیگانه برایِ  مردمِ ناآگاه که عاشق خودنمایی با واژه‌هایِ  بیگانه هستند. برایِ  نمونه واژه سیب زمینی‌ سرخ کرده برایِ  خیلیها کمتر جذابیت دارد تا فراید پوتیتوس،  یا سینه مرغ گفتن شاید نشان از کهن اندیش بودن، داشته باشد ولی‌ با واژه  کرایسپی چیکن  „Crispy Chicken“  گفتن میتوان خیلی‌ چیز‌ها را به خوردِ  خیلی‌ کسان داد.

هیئتِ  بازرسان مجلسِ  اتحادیه اروپا هم اکنون در صدد است تا قانون و یا  طرحی را ارایه نماید و به تصویب مجلسِ  اتحادیه اروپا برساند که توسطِ  آن بتوان جلویِ  این تقلبات و فریب دادنها را گرفت، ضمنِ  اینکه این بازرسان از مطبوعات و رسانه‌هایِ  عمومی درخواستِ  جدی کردند که با مطرح کردنِ  مکرّر به آگاه سازی مردم پرداخته و روشنگری نمایند.
No comments: