جستجوگر در این تارنما

Thursday, 23 January 2014

خروس سحری

هنگام سپیده دم خروس سحری
دانی که چرا همی کند نوحه گری؟

یعنی که نمودند در آیینهٔ صبح
کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری!
ابو سعید ابوالخیر


No comments: