جستجوگر در این تارنما

Friday, 24 January 2014

نقاب دروغین

چیزی که هستی، باش و نقاب دروغین بر چهره مگیر که ترسم سیرت و چهره ات نقش دروغ از نقاب پذیرند.
با دروغگویان زیستن و بسر بردن، نه آسان است و نه راهگشای. 


No comments: