جستجوگر در این تارنما

Friday, 5 August 2011

اصل و نسب خرسهای قطبی

بهنگامیکه خرس قطبی و خرس قهوه ای راهشان با هم تلاقی میکند، نبرد و جدل میان ایندو اجتناب ناپذیر مینماید.
بیولوژهایی که بر روی فک یک خرس قطبی که 120 هزار سال پیش میزیسته، پژوهش میکردند متوجه شباهتهای فراوان ساختمانی و ژنتیکی میان اسلاف خرس قطبی و خرس قهوه ای شدند. آنها امروزه معتقدند که در 150 هزار سال پیش از یک گونه خرس، ایندو نژاد خرسی کاملا متفاوت با خصوصیات گوناگون بوجود آمده است.
در حالیکه خرس قطبی بدنبال یافتن طعمه میتواند تا روزی 700 کیلومتر در آبهای سرد شنا کند، خرس قهوه ای بالا رونده ماهری است که از درخت و کوه بالا میرود. نوع تغذیه ایندو گونه نیز کاملا متفاوت میباشد و بایکدیگر تشابهات اندکی دارد.
در سال 2010 پژوهشگران در کانادا از اینکه بازمانده خرسی را یافتند که  پشم سپید اما پنجه های قهوه ای رنگ داشت، شدیدا شگفت زده شدند. آن زمان این کشف سرو صدای زیادی بپا نمود زیرا جفتگیری خرسی قهوه ای و خرسی قطبی را در نسل  دوم اثبات میکرد  بدین معنا که مادر این خرس یافته شده خود خرس دورگه ای بوده و پدرش خرسی قهوه ای.
اینکه این دو گونه مختلف خرس که در واقع از صدهزار سال پیش از هم جدا گشته و هرکدام به راه خود رفته بودند، با یکدیگر جفتگیری کرده بودند برای پژوهشگران بسیار شگفت انگیز بود اما گروهی از پژوهشگران دانشگاه  پنسیلوانیا به سرپرستی   بث شاپیرو  با انجام آزمایش بر روی فسیلهای یافته شده از ایندو گونه خرس پی بردند که در صد هزار سال گذشته موقعیتهایی پیش آمده بوده که جفتگیریهایی میان ایندو گونه خرس انجام گرفته بطوریکه نیای مادری همه خرسهای قطبی موجود فعلی بر روی کره زمین در واقع ماده خرسی قهوه ای بوده که در نه هزار سال پیش در منطقه ایرلند کنونی میزیسته است. در آنزمان بعلت یخ بندان خرسهای قطبی میتوانستند تا جزیره ایرلند و بریتانیا رفت و آمد داشته باشند.
این کشف تازه در مورد خرسهای قطبی که امروزه نسلشان در خطر انقراض است نیز هیاهوی زیادی بپا نمود زیرا تا به امروز انسان در مورد دوره تکامل خرسهای قطبی کم میدانست.
معمولا جفتگیری میان دوگونه مختلف که به تولید مثل بینجامد، موفقیت آمیز نیست زیرا نسل بعدی خود قابلیت تولید مثل ندارد مانند یابو و قاطر اما بنظر میرسد که در مورد ایندوگونه خرسی اوضاع بصورت دیگری بوده باشد.
در حال حاضر نسل هر دو این گونه ها در خطر انقراض هستند و پژوهشگران بیم دارند که در صورت جفتگیریهای مجدد میان آنها نسلی فاقد قابلیت تولید مثل بوجود آید که سرعت انقراض هر دو گونه را شتاب بخشد.

No comments: