جستجوگر در این تارنما

Sunday, 28 August 2011

کشورهای ثروتمند و میزان بیماری افسردگی


نتایج یک پژوهش بین المللی مشخص نمود که بالغ بر 121 میلیون نفر در جهان از بیماری افسردگی رنج میبرند بخصوص مردم کشورهایی که در آنها درآمد سرانه ملی بالاتر از دیگر کشورها میباشد. در صدر آنها کشور فرانسه قرار دارد.
اولین برومت Evelyn Bromet   از دانشگاه استونی بروک ایالت نیویورک در نشریه پزشکی BMC  عنوان کرده است . برآورد شرکت بیمه بارمر آلمان نیز بیانگر آنستکه  تنها در کشور آلمان نیست که بر تعداد افراد افسرده افزوده میشود. اوضاع در برخی دیگر از کشورهای ثروتمند از اینهم بدتر میباشد.
مبنای کار پژوهشهای تیم تحقیق بر مصاحبه کامل و بی پرده  با 89 هزار نفر از هژده کشور جهان  قرار دارد. علاوه بر دانشگاه استونی بروک دانشکده پزشکی دانشگاه لایپزیگ آلمان نیز در انجام این پژوهشها شرکت داشت. این 18 کشور را به سه دسته ثروتمند با درآمد سرانه بالا، متوسط و درآمد سالانه پائین تقسیم شده بودند.
بنا به پژوهشها 15 درصد مصاحبه شوندگان کشورهای ثروتمند دستکم یکبار در دوران زندگی خود یک دوره افسردگی را تجربه کرده اند. در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و یا پائین تعداد این افراد چیزی حدود 11 درصد میباشد.
معمولا زمانی از افسردگی صحبت میگردد که دستکم پنج حالت منفی از نه حالت منفی کلی در یک انسان بوقوع پیوسته شده باشد. از جمله این حالات منفی میتوان از بیخوابی، بی اشتهایی، عدم اعتماد به نفس، عدم تمرکز و نوعی غمگینی نام برد.
اگر مشخصات و تعلقات فرهنگی کشورها را به کنار بگذاریم، تعداد زنان افسرده دو برابر بیشتر از تعداد مردان افسرده میباشد.
اولین برومت میگوید با انجام این پژوهشها ما نمایان ساختیم که افسردگی در تمامی نقاط جهان به معضلی بزرگ و جدی مبدل گشته است.

1 comment:

انتشار اگاهی said...

همانطور كه نفت آتش مي گيرد و آتش گرفتن از مشخصات اصلي آن است، فرقه هم ديگران را نفي مي كند. اما در جمعيت ال ياسين خودِ نفي، نفي شده بود. رد كردن و محكوم كردن ديگر انديشه ها و جريانات مردود بود. تنوع انديشه ها و گوناگوني افكار بالا بود. اين اتفاق در اكثر الاهيون و ال ياسين هم رخ داده بود. آنها هم تك فكري و تك اعتقادي نبودند و ما با احياء فرهنگ تفكر و آموزش روش هاي تفكر و سؤال سازي و برگزاري كارگاههاي تفكري و مناظره و توصيۀ به آن، به اين فضاي تحقيق و تفكر و انديشه ورزي، ميدان بيشتري مي داديم.
http://www.abarensan.blogsky.com