جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 31 August 2011

میزان پذیرش خودروی برقی نزد خریداران


بنا به پژوهشهای اخیری که از سوی مرکز مدیریت خودروی دانشگاه شهر دویسبورگ آلمان انجام گرفته و طی آن خریداران  مورد پرسش قرار گرفته بودند، بنظر میرسد که اکنون حدود سه چهارم خریداران آلمانی آمادگی خرید خودروهای برقی را در شرایط مناسب داشته باشند.
تنها پنج درصد از خریداران، خودروی برقی  را به صورت قاطع رد کرده بودند. در آمارگیری مشابهی که در سال گذشته انجام شده بود تنها کمتر از نیم خریداران مایل به خرید خودروی برقی بودند.
به گمان خانم هایکه پروف سرپرست گروه پژوهشگران  در کنار آگاهی دادن مداوم و مرتب در مورد خودروهای برقی، بالا رفتن قیمت بنزین نیز از عوامل این تغییر نظر میباشد.
امروزه خریداران خودرو در مورد مدت پر بودن باتریهای خودروهای برقی و مسافتی که میتوان با آن پیمود و هم چنین بهای آن کنجکاوی و کنکاش میکنند.
خریداران احتمالی بیشتر مایلند که  یک خودروی برقی داشته باشند که دستکم  بتواند 300 کیلومتر را بلا انقطاع  بپیماید و با حداکثر 5 ساعت وصل بودن به پریز برق منزل باتری آن پر گردد.
عملا تا رسیدن به چنین مرحله ای هنوز زمان زیادی لازم است. هم چنین در مورد بهای خودروی برقی که امروزه بطور متوسط برابر با 25 هزار یورو میباشد خریداران حساسیت نشان میدهند و آنرا خارج از توان خود میدانند.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، در میان مورد پرسش قرار گرفتگان بیش از 84 درصد کارمندان و کارفرمایان مخالف استفاده از خودروهای برقی بعنوان خودروی اداری و یا خودروی کار بودند و استفاده از آنها را مطابق نیازهای خود نمیدیدند.

No comments: