جستجوگر در این تارنما

Friday, 13 September 2013

حساسیت یا آلرژی چگونه بوجود میاید؟

حساسیت‌ها از رابطه پیچیده میا‌نِ عناصر وعوامل پدید میایند. بتازگی  برای پژوهشگرن میسر گشت که کشفِ  نوینی انجام دهند : اگر حتی یکی‌ از ژنهایِ بدنِ  انسان درست فعالیت نکند، آن شخص در برابرِ  عواملِ  محیطی‌ِ اطرافِ  خویش حساسیتِ  بسیار بیشتری نشان میدهد.
دانشمندانِ  دانشگاهِ  جانز هاپکینز در طی‌ِ  پژوهش‌ها و مطالعاتِ  خویش به نوعی از خرابی ژن برخوردند که در بوجود آمدنِ  بسیاری از بیماریهایِ حساسیتی، نقشِ  بزرگی‌ را میتواند بازی کند.  در یک پروژه تحقیقاتی‌ با کودکان و جوانان مشخص گشت که این خسرانِ  ژنتیک احتمالا پیشرویِ  خیلی‌ از بیماریهایِ  حساسیتی را آسان میسازد. تاکنون تصور میشد که  این خسرانِ  ژنتیک به صورتِ  مادرزاد میباشد.
این پژوهش بر رویِ  ۵۸ بیمار از هفت تا بیست ساله انجام گرفت. همه این ۵۸ نفر از بیماریِ   LDS   رنج می‌بردند.
بانو پاملا فریشمایر-‌گریو از مرکزِ  کودکانِ  جانز هاپکینز میگوید :خسرانِ  ژنتیک میتواند همچنین در ابتدایِ  زنجیره‌‌ای از یکسری از واکنش‌هایِ  جسمی‌ باشد که به بیماریهایی نظیرِ  آسم، حساسیتِ  به موادِ غذایی و اکزمهایِ  پوستی منجر میگردد.

از آنجا که هنوز در دنیایِ آلرگولوژ‌ها و دانشِ  پزشکی‌ بوجود آمدنِ آلرژی را ناشی‌ از سری کنشها و واکنشهایِ  پیچیده میا‌نِ  ژنها و عواملِ محیطی‌ میدانند، اینکه تنها یک ژ‌ن به تنهایی‌ هم میتواند عامل گردد، بسیار شگفت انگیز و پذیرش آن دشوار بود.


No comments: