جستجوگر در این تارنما

Thursday, 19 September 2013

پیشنهاد افزایش بهایِ بنزین برای کامیاب گشتن خودروهایِ برقی‌

هفته پیش به هنگام گشایشِ  سالانه نمایشگاه خودرو در شهر فرانکفورتِ آلمان، خانمِ  مرکل صدرِ  اعظم آلمان نیز حضور داشت و در آنجا دوباره از اهدافِ  آلمان برایِ  داشتنِ  یک میلیون خودرویِ  برقی‌ در کشورِ آلمان سخن گفت.
با در نظر گرفتنِ  رکودِ  حاضر در ساخت خودرو در اروپا بخصوص خودروهای برقی از یک سو و عدمِ  پذیرشِ و پیشواز گسترده خودروهایِ  برقی‌ توسطِ  خریداران از سویِ  دیگر، این گفته خانم مرکل غیرعالمانه به نظر میرسد.

نخبگان این رشته و این صنعت اما بر این باورند که توسطِ  افزایشِ  مالیاتِ  بر موادِ  سوختی و بدینگونه بالا بردنِ  بهایِ  بنزین از سوی دولت، خریداران به سمتِ  خریدِ  خودرویِ  برقی‌ هل داده میشوند و برخی‌ دیگر نیز خوشنود  که با این روش میتوان به امرِ  پشتیبانی از محیطِ  زیست کمکِ فراوانی کرد زیرا از تعداد فروش خودروهایی که با سوخت فسیلی کار میکنند، کاسته میگردد.

اینها ولی‌ از یاد میبرند که خودروهایِ  برقی‌ نیز در واقع چندان بهتر از خودروهایِ  با سوخت فسیلی نیستند، زیرا در این میا‌ن مساله چگونگیِ  تولیدِ  برق، ذخیره برق، انتقال برق به خازنها و باطریها، خودِ  مساله تولیدِ  خازنها  و باطریها و چگونگیِ  بازیافت آنها پس از کهنه شدن و صد‌ها چیزِ  دیگر افزون بر آنها که هر کدام بنوبه خود باری بر شانه‌‌هایِ  زیرِ فشار خم شده طبیعت میباشند، همه و همه به دستِ  فراموشی سپرده میشوند (ن. ک. به  آیا خودروهای برقی کاملا پاک هستند؟ ).


No comments: