جستجوگر در این تارنما

Saturday, 10 April 2010

کد ژنتیکی قارچ دنبلان پریگور کشف رمز شد


الماس سیاه
خوش خوراکان برای خوردن غذای قارچی دنبلان پریگور میبایستی حسابی دست به جیب برند و همین مسئله نیز، موضوع را برای عرضه کنندگان دنبلهای پریگور تقلبی بکلی جذاب کرده بود بطوریکه بازار پرشده بود از دنبلهایی که تشخیصشان از جنس اصل و خوب بهمین سادگی هم نبود.
دنبلان و بطور کلی قارچها از منابع سرشار از پروتئین ولی کم چربی میباشند که افزون بر مصارف خوراکی، بعضا موارد استفاده های دارویی نیز دارا میباشند.
بدنبال کشف رمز کد ژنتیکی دنبلان پریگور که توسط پژوهشگرانی از کشورهای فرانسه، ایتالیا و آلمان پس از 5 سال آزمایشات مستمر انجام گرفت، مشخصات مربوط به آن در بانک اطلاعاتی ضبط گشت. حالا برای آزمایشگاهها مواد غذایی آسان گشته تا اصل و فرع را از یکدیگر تشخیص دهند.
از عهد باستان تا کنون شکل ظاهری دنبلان که چندان چنگی هم به دل نمیزند، مانع از آن نگشت که خوش خوراکان پولدار دست رد به سینه دنبلان بزنند و اینهمه بخاطر مزه آن میباشد که بمزاق خیلیها خوش میآید. از میان همه این دنبلانها، دنبلان پریگور از همه نامی تراست.
این دنبلان را از آنجهت پریگور میخوانند که نام منطقه ای که این دنبلان در آن به فراوانی یافت میشود، پریگور نام دارد و در کشور فرانسه واقع است هرچند که این دنبلان را میتوان همچنان در ایتالیا و اسپانیا نیز یافت.
این دنبلان که همانند دیگر دنبلانها در عمق 30 تا 50 سانتی متری سطح زمین و براثر همزیستی با ریشه و ساقه درختان و گیاهان مرتعی و کوهی بعمل میآید، دارای 7500 ژن مختلف است که 6000 تای آنها با دیگر قارچهایی که تا کنون مورد آزمایشهای مشابه قرار گرفته اند، مشترک میباشند.
1500 ژن دیگر نقش تعیین کننده را در تکامل و بثمر رسیدن دنبلان بازی میکنند. این 1500 ژن وابستگی شدیدی به خاک و دیگر عوامل محیط زیست دنبلان پریگور دارند.
دنبلان پریگور قیمتی برابر با 1000 یورو برای هر کیلو دارد و خریداران نمیتوانستند همیشه مطمئن باشند که جنس اصل بدستشان رسیده است.
سوداگرانی همیشه وجود داشتند که کالاهای تقلبی را بخصوص از چین وارد بازار کرده و بجای اصل بفروش میرساندند.
اکنون با برقراری این بانک اطلاعاتی ژنتیک میتوان به اعمال کنترل بیشتر امیدوار بود.

No comments: