جستجوگر در این تارنما

Saturday, 3 September 2011

شیوه تغذیه نوجوانان و جوانان در آمریکا

در آمریکا هر روزه بر تعداد افرادی که اضافه وزن دارند افزوده میگردد. کار به جایی رسیده است که حتی کودکان و نوجوانان نیز از این مسئله بدور نمانده اند.
نتایج منتشر شده یک پژوهش سی ساله بر روی یک عامل از عوامل متعدد بطور مشخص انگشت نهاد : کودکان و نوجوانان بسیار بیشتر از گذشته در خارج از خانه غذا مصرف مینمایند و این کار نیز بیشتر در فروشگاههایی که غذای آماده (فست فود) عرضه میکنند انجام میپذیرد. به همین سبب نیز میزان کالریهایی که کودکان و نوجوانان روزانه از این راه بدست میآورند بسیار بیشتر از میزان نیاز متوسط آنها میباشد و به چاق گشتن ایشان می انجامد.
نخستین سنجشهای این پژوهش در سالهای 1977 و 1978 انجام گرفتند که بترتیب در سالهای 89، 91، 94، 96، 2003 و 2006 تکرار گشتند.  در طی این پژوهش در مجموع از سی هزار کودک و نوجوان زیر هژده سال در مورد نوع تغذیه ایشان پرسش بعمل آمد.
بنا به پاسخهای دریافت شده از آنها و مطالعه بر روی این پاسخها و تحلیلشان معلوم گشت که کودکان و نوجوانان آمریکایی در سال 2006 روزانه بطور متوسط 180 کالری بیشتر از سالها 1977 و 1978 مصرف مینمایند و همزمان فعالیتهای ورزشی و بدنی ایشان بخاطر پرداختن بیشتر به امور رایانه ای کاهش یافته است.
میل به فراهم ننمودن غذا در خانه و آسانتر زندگی کردن از طریق مصرف غذاهای نیمه آماده از سوی والدین نیز مشوق و تکمیل کننده این وضعیت بوده است.
در سال 1977  هفتاد و هفت درصد از جوانان و نوجوانان غذا را در خانه مصرف میکردند. حدود سی سال بعد یعنی در زمان کنونی این تعداد به 66 درصد کاهش پیدا کرده است.
امر نگران کننده و هشدار دهنده  این میباشد که پژوهشگران دریافتند،  بطور اخص تنها 63 درصد از جوانان و نوجوانان غذایی را که بگونه مناسب تهیه شده باشد بصورت عمده در خانه مصرف مینمایند و این امر در مورد تنها 71 درصد از کودکان دو تا شش ساله صادق است. آمارهای  سال 1977  در این زمینه عدد 85 درصد را نشان میدادند.
اینکه کودکان و نوجوانان پیوسته چاق تر میگردند و این از نقطه نظر تندرستی به مشکلات جدی ناشی از محدود گشتن تحرک می انجامد، امری مسلم و موجه گردیده است که کشورهای صنعتی را شدیدا تهدید میکند.
اگر عدم تمایل به داشتن فرزند  در میان زوجهای  جوان را هم به آن اضافه نمائیم، آنگاه  از منظر تناسب جمعیت بومی فعال آینده چندان روشنی را نمیتوان برای کشورهای صنعتی پیش بینی نمود.

No comments: