جستجوگر در این تارنما

Thursday, 10 January 2013

دو رباعی زیبا از مهستی گنجوی


ما را به دَمِ پیر نگه نتوان داشت                
در حُجرهٔ دلگیر نگه نتوان داشت
آن را که سَرِ زلف چو زنجیر بُوَد               
در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت

هر شب ز غمت تازه عذابی بینم
در دیده به جای خواب آبی بینم
و آنگه که چو نرگس تو خوابم ببرد
آشفته‌تر از زلف تو خوابی بینم


No comments: