جستجوگر در این تارنما

Saturday, 5 January 2013

سروده ای از بابا طاهر عریان


هر آن باغی که نخلش سر بدر بی 
مدامش باغبون خونین جگر بی

بباید کندنش از بیخ و از بن 
اگر بارش همه لعل و گهر بی


No comments: