جستجوگر در این تارنما

Monday, 7 January 2013

روغن نارگیل بر ضد کرم خوردگی و پوسیدگی دندان


آخرین دستآورده پژوهشگران نمایان ساخت که روغن نارگیل میتواند به سلاحی در برابر کرم خوردگی دندان مبدل گردد.
بسیاری از کودکان و تقریبا تمامی بزرگسالان در آلمان از کرم خوردگی دندان رنج میبرند. کرم خوردگی دندان براثر زیست باکتریها در دهان بوجود میآید. بخاطر همینهم دندانپزشکان پیوسته شستشو و نظافت مرتب و دایمی دندانها را توصیه میکنند.
پژوهشگران انستیتوی تکنولوژی اتلون در ایرلند  Athlone Institute of Technology in Irland  کشف کردند که روغن نارگیل تصفیه شده میتواند از کرم خوردگی دندانها جلوگیری نماید.  در روغن نارگیل تصفیه شده نوعی آنتی بیوتیک طبیعی بمقدار فراوان وجود دارد. اینرا دامین برادی Damien Brady   سخنگوی این انستیتو در کنفرانس پاییزی میکروبیولوژی دانشگاه وارویک University of Warwick در انگلستان عنوان نمود.
برادی و همکارانش اثرات روغنهای نارگیل تصفیه شده و تصفیه نشده را با یکدیگر مقایسه نمودند و در اینجا مشخص گردید که روغن نارگیل تصفیه شده آنزیمهای مبارزه کننده با باکتری استرپتوکوک Streptococcus که از باکتریهای مدور و گرم هستند را تقویت میکند و از اینراه مانع از آن میگردد که باکتریهای استرپتوکوک در پای لثه جمع گردند.
دانشمندان معتقدند که روغن نارگیل تصفیه شده روزی جای مواد شیمیایی ضد کرم خوردگی دندان را در خمیردندانها خواهد گرفت.
در کشورهای صنعتی میان 60 تا 90 درصد مردم از کرم خوردگی دندان رنج میبرند. روغن تصفیه شده نارگیل جانشین خوبی برای مواد شیمایی مورد استفاده در خمیر دندانها میباشد.


No comments: